5 alpinistas llegando a la parte alta nevada de una montaña

Inici / Condicions de compra/contractació d’un servei

Condicions de compra/contractació d’un servei

INTRODUCCIÓ

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web www.fisiomountain.com propietat de CUBOTA-GUASCH S.L. sota la marca comercial de FISIOMOUNTAIN, en endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

 

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

 

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

   • L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI: Ha llegit, entén i comprèn allò que s’ha exposat aquí.
   • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
   • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

 

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els termes i les condicions que van ser implementats prèviament a la modificació.

 

IDENTITAT DE LA PARTS CONTRACTANTS

D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és CUBOTA-GUASCH S.L., amb domicili social a PARCEL·LA ESPONAGROSA, S/Nº – 22471 LASPAULES (Osca), NIF B22399513 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI

 

I d’altra banda, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

 

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major i comprar el Servei concret a la botiga online de la pàgina web. Per finalitzar el procés de compra, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 ( GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada a l’Avís legal ia la Política de privadesa d’aquest lloc web.

 

Un cop comprat el servei, s’informa que d’acord amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 

   1. Clàusules generals de contractació.
   2. Activació de serveis.
   3. Dret de desistiment.
   4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
   5. Força major
   6. Competència.
   7. Generalitats de l’oferta.
   8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
   9. Despeses de transport.
   10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
   11. Procés de compra.
   12. Dissciació i suspensió o rescissió del contracte.
   13. Garanties i devolucions.
   14. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

 

Com que la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats descarregats o activats directament del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega o activació.

 

Manca d’execució del contracte a distància

Les dates o terminis de lliurament s’entenen aproximades i no constitueix el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi realitzat l’activació del servei, transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, per manca de disponibilitat del servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

 

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI podrà reclamar que se li pague el doble de l’import degut, sense perjudici al dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en allò que excedeixin de aquesta quantitat.

 

En el cas de la prestació d’un servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’USUARI n’hagi efectuat el pagament i podrà ser descarregat o activat segons les condicions del PRESTADOR.

 

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan la descàrrega o activació del servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI falses, inexactes o incompletes.

 

La prestació del servei es considera realitzada en el moment en què l’USUARI hagi descarregat o activat el servei.

 

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per fer la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei, tant en línia com fora de línia.

 

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de la descàrrega o activació del servei, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014, del 27 de març).

 

El dret de desistiment no es pot aplicar en els casos següents:

 

   1. Quan l’USUARI sigui una persona jurídica que no actua en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.
   2. En la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del PRESTADOR i USUARI i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel PRESTADOR, haurà perdut el dret de desistiment.
   3. En la descàrrega o activació del servei el preu del qual depèn de fluctuacions del mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.
   4. En la prestació de serveis confeccionats d’acord amb les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.
   5. En el subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de productes, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics. /li>

 

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per fer-ho, o per correu electrònic ahola@fisiomountain.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

 

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per fer-ho, o per correu electrònic ahola@fisiomountain.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

 

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa el més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

 

   • Postal: CUBOTA-GUASCH S.L., PARCEL·LA ESPONAGROSA, S/Nº – 22471 LASPAULES (Osca)
   • Telèfon: 637078786
   • E-mail:  hola@fisiomountain.com

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

 

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació s’ha de demorar fins al cessament del cas de força major.

 

COVID-19: Si per restriccions de mobilitat o altre motiu referent a les normes consolidades al codi de la COVID-19 l’USUARI no pot rebre el servei, se li tornarà íntegrament la quantitat de la inscripció o tindrà la possibilitat d’utilitzar el Servei en una nova data proposada pel PRESTADOR.

 

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda. Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera. L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

 

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

 

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CUBOTA-GUASCH S.L. o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

 

Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en el cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

 

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o altres serveis addicionals i annexos al servei adquirit.

 

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns serveis podrà variar en temps real.

 

Abans de fer la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

 

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com si no.

 

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura amb les dades o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura s’enviarà en PDF i sota consentiment (art. 63.3 RD 1/2007) a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 637078786 o via correu electrònic a l’adreça hola@fisiomountain.com.

 

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

 

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les formes següents per efectuar el pagament d’una comanda:

 

   • Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.
   • Bizum: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

 

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l’accés no autoritzat als dades. Per aconseguir aquests fins, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

 

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

 

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. Només s’hi observaran els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes.

 

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

 

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

 

   1. Comprovació de les dades de facturació.
   2. Comprovació del mètode de prestació del servei (descàrrega, activació…).
   3. Selecció de la forma de pagament.
   4. Realitzar la comanda (comprar).

 

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

 

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data de descàrrega i/o activació aproximada.

 

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

 

FISIOMOUNTAIN podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis ia la formació, totalment o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques dús aplicables.

 

Quan FISIOMOUNTAIN exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà lexercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de FISIOMOUNTAIN.

 

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà als articles següents basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries :

 

Article 114. Principis generals.

El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent-hi davant de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte.

 

Article 115. Àmbit d’aplicació.

   1. Estan inclosos a l’àmbit d’aplicació d’aquest títol els contractes de compravenda de productes i els contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o fabricar.
   2. El que preveu aquest títol no serà aplicable als productes adquirits mitjançant venda judicial, a l’aigua o al gas, quan no estiguin envasats per a la venda en volum delimitat o quantitats determinades, ia la Tampoc serà aplicable als productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa a què els consumidors i usuaris puguin assistir personalment.

 

Article 116. Conformitat dels productes amb el contracte.

Llevat de prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun no sigui aplicable:

   1. S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.
   2. Sigueu aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
   3. Sigueu aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan l’hagi posat en coneixement del venedor en el moment de subscripció del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
   4. Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fonamentadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes per el venedor, el productor o el seu representant, en particular a la publicitat oa l’etiquetatge. El venedor no quedarà obligat per tals declaracions públiques si demostra que desconeixia i no es podia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de celebració del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.

 

La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la manca de conformitat del producte quan la instal·lació estigui inclosa al contracte de compravenda o subministrament regulats a l’article 1 i hagi estat realitzada pel venedor o sota la seva responsabilitat, o pel consumidor i usuari quan la instal·lació defectuosa es degui a un error a les instruccions d’instal·lació.

 

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegués o no hagués pogut fundadament ignorar en el moment de la subscripció del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats pel consumidor i usuri.

 

Article 117. Incompatibilitat d’accions.

Lexercici de les accions que preveu aquest títol serà incompatible amb lexercici de les accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda.

 

En tot cas, el consumidor i l’usuari té dret, d’acord amb la legislació civil i mercantil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la manca de conformitat.

 

Article 118. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor i usuari.

El consumidor i l’usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu aquest títol.

 

Article 119. Reparació i substitució del producte.

   1. Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor i usuari podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, tret que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o Des del moment en què el consumidor i usuari comuniqui al venedor l’opció triada, les dues parts s’hi hauran d’atenir. Aquesta decisió del consumidor i usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.
   2. Es considerarà desproporcionada la forma de sanejament que en comparació amb l’altra, imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per al consumidor i usuari.

Per determinar si els costos no són raonables, les despeses corresponents a una forma de sanejament han de ser, a més, considerablement més elevades que les despeses corresponents a l’altra forma de sanejament.

 

Article 120. Règim jurídic de la reparació o substitució del producte.

La reparació i la substitució s’ajustaran a les regles següents:

   1. Seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.
   2. Hauran de dur-se a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per al consumidor i usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i de la finalitat que tingueren per al consumidor i usuari.
   3. La reparació suspèn el còmput dels terminis a què fa referència l’article El període de suspensió començarà des que el consumidor i usuari posi el producte a disposició del venedor i conclourà amb el lliurament al consumidor i usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor respon de les faltes de conformitat que van motivar la reparació, i es presumirà que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin al producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.
   4. Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme amb el contracte, el consumidor i usuari podrà exigir la substitució del producte, llevat que aquesta opció resulti desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte als termes previstos en aquest capítol.
   5. La substitució suspèn els terminis a què fa referència l’article 123 des de l’exercici de l’opció pel consumidor i usuari fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut serà aplicable, en tot cas, l’article 1, paràgraf segon.
   6. Si la substitució no aconseguís posar el producte de conformitat amb el contracte, el consumidor i usuari podrà exigir la reparació del producte, llevat que aquesta opció resulti desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes previstos en aquest capítol.
   7. El consumidor i usuari no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

 

 

Article 121. Rebaixa del preu i resolució del contracte.

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció del consumidor i usuari, quan aquest no pogués exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

 

Article 122. Criteris per a la rebaixa del preu.

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment d’aquest lliurament.

 

Article 123. Terminis.

   1. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de la. des del lliurament. Llevat de prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o el caràcter de la manca de conformitat.
   2. llevat de prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la factura o tiquet de compra, oa l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.
   3. El venedor està obligat a lliurar al consumidor o usuari que exerceixi el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en què consti la data de lliurament i la manca de conformitat que origina l’exercici del dret . De la mateixa manera, juntament amb el producte reparat o substituït, el venedor lliurarà al consumidor o usuari justificació documental del lliurament en què consti la data d’aquesta i, si escau, la reparació efectuada.
   4. L’acció per reclamar el compliment del que preveu el capítol II d’aquest títol prescriu als tres anys des del lliurament del producte.
   5. El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L’incompliment d’aquest termini no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el consumidor i l’usuari serà responsable, no obstant, dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació. Llevat de prova en contra, s’entendrà que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

 

Article 124. Acció contra el productor.

Quan al consumidor i usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se davant del venedor per la manca de conformitat dels productes amb el contracte podrà reclamar directament al productor per obtenir la substitució o reparació del producte.

 

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessés, als efectes d’aquest títol, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per al venedor, el productor respondrà per la manca de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, dacord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

 

Qui hagi respost davant del consumidor i usuari disposarà del termini d’un any per repetir davant del responsable de la manca de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.